fbpx

Általános Szerződési Feltételek

A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

  1. A szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Kozák Tamás egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 6648 Csongrád, Bokros utca 12.

Adószáma: 60766160-2-26

Nyilvántartási szám: 22544889

E-mail címe: info@vadnyugativaros.hu

  1. Alapvető rendelkezések

2.1. A Szolgáltató, aki a weboldalt üzemelteti, a termékeket eladja. Felhasználó minden olyan természetes, aki a weboldalon megrendelést ad le, terméket vásárol.

2.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.3. Jelen szabályzat 2023. 01. 01. napjától a visszavonásáig érvényes.

2.4. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználó – a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.  Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  1. A rendelés menete

A Felhasználó a megvásárolni kívánt termékeket a “Megrendelem” gombra kattintva vásárolhatja meg. 

  1. Árak

Az árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a weboldalon a termékek mellett találhatók, az árak bruttó árak.

Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.1. Kedvezmények, kuponok, ajándékutalvány

Alkalmanként a kuponok olyan kedvezményt biztosítanak, amelyekkel csökkenthető a vásárlás összege. A kuponok és az ajándékutalvány felhasználása úgy történik, hogy a kupon kódját vásárláskor kell megadni a ,,Kupon kód:” mezőben, majd a „Bevált” gombra kattintva automatikusan levonásra kerül a végösszegből a kupon értéke. A rendelés véglegesítését követően nincs mód a kedvezmény utólagos beszámítására. A kuponok, utalványok készpénzre nem válthatók, részteljesítés nem lehetséges, és a fel nem használt összeg elveszik.

4.2. A rendelés elküldése

Az adatok megadását követően a Felhasználó elküldi megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendelés leadásával egyidőben fizetési kötelezettsége keletkezik.

A Felhasználó e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A Szolgáltató azonban kizárja a felelősséget, ha az e-mail a Felhasználónak felróható ok(ok)ból nem érkezik meg, úgy, mint rosszul megadott e-mail cím, telített tárhely a fogadó oldalon stb.

4.3. A rendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9 és 17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül is van lehetőség rendelés feladására. Amennyiben a rendelés munkaidőn túl érkezik, akkor az a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

4.4. Visszaigazolás

A rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a Felhasználó a rendelés beérkezéséről. A hatályos jogszabályok szerint amennyiben a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg 48 órán belül, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőség van a rendelés visszavonására, módosítására írásos formában az info@vadnyugativaros.hu e-mail címre küldött levélen keresztül.

Könyv rendelés esetén a visszaigazolást követően kerül sor a csomagolásra, postázásra.

Online jegyvásárlás esetén a visszaigazoló levél fogja feljogosítani a rendezvényre történő belépésre.

4.5. Fizetési feltételek

Weboldalunkon jelenleg csak bankkártyás fizetésre van lehetőség. A megrendelést követően átirányítjuk a biztonságos fizetési szolgáltató (Barion Payment Zrt) fizetési felületére, ahol az online bankkártyás fizetés zajlik. A bankkártya adatait nem ismerjük meg. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

4.6. Számlázás

A vásárlás esetében e-számlát állít ki a Szolgáltató vásárlói részére, melynek tényét a rendelés elküldésével a Vásárló elfogadja. A számla a fizetés után megküldésre kerül a Felhasználó által megadott email címre.

  1. A termék visszaküldése

Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződésről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályozza. A törvény szerint az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él. A vásárló az áru átvételét követő 14 napon belül elállhat a vásárlástól. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható.

Ha a Felhasználó szeretne élni az elállási jogával, a nyilatkozatot kitöltve el kell juttatnia  (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségre:

Cím: 6648 Csongrád, Bokros utca 12.

E-mail: info@vadnyugativaros.hu

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszafizetés a vásárló beleegyezése esetén banki átutalással történik. Amennyiben erre nem kap a Szolgáltató felhatalmazást, akkor a visszafizetés az általa igénybe vett fizetési móddal azonos módon történik. A fizetési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

  1. Fogyasztói panasz, békéltetési testülethez való fordulás

6.1. A Felhasználó a rendelés elküldését követően, annak Szolgáltató általi visszaigazolásáig jogosult a megrendelést elektronikus úton visszavonni. A Szolgáltató általi visszaigazolást követően Felhasználó kizárólag Szolgáltató felmerült kárának megtérítése mellett jogosult a rendelést visszavonni.

Amennyiben megrendelése során, illetőleg a kiszállítást követően Felhasználónak bármilyen panasza merülne fel, Felhasználó jogosult panasszal élni. A Szolgáltató által teljesített kiszállítás kapcsán felmerült esetleges panaszokat Szolgáltató a kiszállítás időpontját követő 48 órán belül fogad el.

A panasz továbbítására lehetőség van a Szolgáltató e-mail címére elküldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a 6648 Csongrád, Bokros utca 12. számra továbbított levélben.

A szóbeli panaszokat a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja, és azok megalapozottsága esetén orvosolja. Az írásbeli panasz beérkezését követően az abban foglaltakat Szolgáltató a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére.

A Felhasználó panaszának elutasítása esetén jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület minősül, melynek elérhetőségei:

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi körút 8-12.

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

6.2. Európai Online Vitarendezési Fórum

Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform ide kattintva érhető el.

  1. Szavatosság

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő szavatosságra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően forgalmazzuk, amiben a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény XXIV. fejezete (Hibás teljesítés), valamint az azt kiegészítő 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól) az iránymutató.

8.Tulajdonjogi kötöttség

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték.

  1. Egyéb rendelkezések, információk

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A weboldal böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadod a vadnyugativaros.hu általános szerződési feltételeit.